Zarządzanie informacją w ośrodku dokumentacji geodezyjnej

W drugiej połowie lat 90-tych XX w. rozpoczęły się w Polsce wdrożenia informacyjnych systemów do prowadzenia obiektowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Obecnie dysponujemy Państwowym Zasobie kompletną bazę Ewidencji Gruntów i Budynków. Taki system geoinformacyjny, pod względem logicznym, opiera się na dwóch bazach o odmiennych cechach: graficznej i opisowej.

Uwarunkowania technologiczne

Baza graficzna to zbiór obiektów mających reprezentację graficzną opisywaną za pomocą elementów wektorowych takich jak przebiegi granic działek ewidencyjnych, numery działek oraz obrysy budynków itp. i baza opisowa czyli zbiór danych o elementach przestrzeni opisanych przez informacje tekstowe  np. dane o właścicielach, dzierżawcach, dane o działce jak  jej powierzchni, rodzaju użytkowania  usystematyzowanych w postaci tablic i słowników powiązanych wzajemnymi relacjami.

Powstanie informacyjnych baz danych ewidencji  gruntów i budynków wykreowało potrzebę w latach 1996-1997 stworzenia systemu geoinformacyjnego do zarządzania zasobem ośrodka geodezyjnego przez wiodącą spółkę zajmującą się integracją informatycznych rozwiązań przestrzennych – GIS (Geographical Information System) . System także opierał się na bazie opisowej zapisanej w RDBMS Oracle oraz graficznej zapisanej w MicroStation firmy Bentley.

Uwarunkowania funkcjonalne

W systemie funkcjonowały trzy rejestry, które gromadziły dane wymagane przez obowiązujące przepisy:

 • Dziennik Zamówień,
 • Księgi Ewidencji Robót Geodezyjnych,
 • Rejestru Zasobu.

Dane w poszczególnych rejestrach były ze sobą zintegrowane, tzn. pozycje z rejestru KERG (Księga Ewidencji Robót Geodezyjnych) powiązane były z pozycjami w Dzienniku Zamówień, bezpośrednio z Dziennika Zamówień można było rozliczyć zamówienie wystawiając fakturę.

System zapewniał pełną obsługę wykonawców geodezyjnych a także obsługę klientów innych (nie wykonawców geodezyjnych) poprzez wprowadzanie zamówień bezpośrednio do Dziennika Zamówień.

W zakresie obsługi wykonawców geodezyjnych system oferował narzędzia, które umożliwiały:

 • Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych.
 • Wydawanie wytycznych oraz wydawanie materiałów do zgłoszonych robót. Zakresy robót można było zaznaczyć w trybie graficznym lub opisowym.
 • Rozliczanie robót geodezyjnych. Dziennik Zamówień był ściśle zintegrowany z modułem fakturowania, które umożliwiało fakturowanie etapami.

Moduł fakturowania  zawierał narzędzia, które umożliwiały m.in.:

 • wystawienie faktury na podstawie istniejących słowników lub też niezależnie od asortymentu słownikowego,
 • prowadzenie rejestru faktur wraz z wykonywaniem zestawień faktur przeterminowanych oraz przygotowywanie druków wezwań do zapłaty,
 • wykorzystanie gotowych cenników dotyczących usług ośrodka,
 • tworzenie i edycję istniejących słowników.

W systemie funkcjonował Rejestr Zasobu prowadzenia wybranych zbiorów tematycznych:

 • Karty mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
 • Zarysy pomiarowe,
 • Operaty zasobu geodezyjnego (przejściowego, bazowego, użytkowego , prawnego).

W Rejestrze Zasobu dostępne są narzędzia umożliwiające obsługę wypożyczeń z zasobu oraz moduł do obsługi osnów geodezyjnych. Ponadto system oferował takie funkcjonalności, jak:

 • możliwość skanowania materiałów analogowych i dołączania ich w postaci plików do wybranych dokumentów prowadzanych w zasobie,
 • możliwość prowadzenia pełnej ewidencji dotyczącej punktów osnowy geodezyjnej i wykonywania różnych analiz np. typu „pokaż wszystkie punkty osnowy w promieniu 500 m”,
 • integracja z systemem katastralnym (system ewidencji gruntów i budynków) w zakresie oznaczania obszaru robót za pośrednictwem listy działek i mapy ewidencyjnej.

Założycielka  ILK Solutions Małgorzata Urszula Nowak uczestniczyła we wszystkich etapach tego projektu czyli:

 • tworzenia założeń wstępnych,
 • budowy szczegółowej specyfikacji,
 • współpracy z zespołem programistycznym oraz klientem przy wdrożeniach pilotażowych,
 • wdrożeń i szkoleń u klienta.

 

Produkt używany był w wielu ośrodkach geodezyjno-kartograficznych do  prowadzenia zasobu geodezyjnego i uzyskał dobre referencje od klientów.

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata@ilk.com.pl Telefon: +48 514 647 588

Napisz do nas