Publikacje

Publikacje

Rola informacji w świadomym zarządzaniu podmiotem gospodarczym

Publikacja w monografii naukowej Wyzwania współczesnych finansów pod redakcją Anny Ćwiąkały-Małys, Marzeny Karpińskiej,
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, 2018.

Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli informacji w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Omówione zostały różne aspekty automatyzacji informacji. Przedstawiona została charakterystyka tzw. użytkowników końcowych technik cyfrowych uwzględniająca różnice w umiejętnościach i zachowaniach uzależnionych od przynależności do grupy wiekowej. Poruszono w artykule zagadnienia związane z kondycją systemów informatycznych i ich oceną przydatności dla podmiotu gospodarczego. W artykule omówiono kierunki rozwoju zarządzania informacją ze szczególnym uwzględnieniem danych geoinformacyjnych oraz przedstawiono rolę systemów eksperckich w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Podkreślono ważną rolę informacji o kosztach produkcji, jako elementu kontrolingu dotyczącego rentowności podmiotu gospodarczego.
Słowa kluczowe: informacja, informatyka, techniki informacyjne, geoinformacja, system ekspercki, koszty produkcji, kontroling.

 

Nowoczesne modelowanie biznesowe

Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Publikacja w monografii naukowej  Prawno-finansowe systemy funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych pod redakcją Anny Ćwiąkały-Małys, Marzeny Karpińskiej,

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, 2018.

Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie definicji modelu biznesowego i określenia roli, jaką odgrywają wskaźniki biznesowe w modelowaniu biznesowym. Podkreślona została rola danych geoinformacyjnych w modelowaniu procesów biznesowych oraz poruszone zostały kwestie dotyczące wpływu technik cyfrowych na modelowanie biznesowe i komunikację między uczestnikami procesów. Poruszono w nim zagadnienia związane z zarządzaniem organizacjami w odniesieniu do otoczenia, w jakim funkcjonuje biznes, czyli przestrzeni ekonomiczno-społecznej i przyrodniczej. W artykule zwrócono uwagę na ważną rolę lidera w zarządzaniu oraz na planowanie strategiczne jako kluczowy składnik zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją.
Słowa kluczowe: modelowanie biznesowe, wskaźniki biznesowe, komunikacja, zarządzanie strategiczne, geoinformacja, przestrzeń czasowa, modelowanie matematyczne, modelowanie obrazowe.

Monografia jest zorientowana na zbadanie i zaprezentowanie problemów z zakresu gospodarki finansowej dotyczących różnych jednostek organizacyjnych. To oznacza szerokie, wielowątkowe podejście do zagadnienia, bo problemy finansowe mają powiązania ekonomiczne, w tym zarządcze i marketingowe, społeczne itp. Nie dziwi zatem, że niektóre rozdziały (artykuły) są z wymienionych dziedzin, dyscyplin czy subdyscyplin, lecz wskazują na związki z problemami finansowymi i prawnymi.
Z recenzji prof. dr. hab. Stefana Wrzoska

„Dobre artykuły. Dobrze, że ogólne sformułowania wspiera Pani konkretnością Pani geo-specjalizacji. Czy można ją nazwać geo-informatyka?”  Andrew Targowski e-list z dnia 13 lutego 2019

 

Cyfryzacja – jaka ma być z niej korzyść dla przedsiębiorcy

Zanurzyć ERP w trzecim wymiarze

O rewolucji przemysłowej, danych przestrzennych i sztucznej inteligencji

Tendencje klimatyczne obszaru bałtyckiego

 

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 514 647 588

Napisz do nas