Aplikacja do budowy mapy numerycznej

W celu standaryzacji danych geoinformacyjnych w 1995 r. Główny Geodeta Kraju wprowadził dwie instrukcje techniczne: zmodernizowaną instrukcję K-1 (Podstawowa Mapa Kraju) oraz SWING (System Wymiany Informacji Geodezyjnych). Instrukcja K-1 wprowadziła obiektowy sposób budowy mapy numerycznej, definiując podstawowe obiekty geodezyjne, sposób ich przedstawienia na mapach wielkoskalowych, symbolikę znaków umownych, atrybuty opisujące cechy obiektów. W 1999 r. została wprowadzona instrukcja G-7 dotycząca bazy GESUT  (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu), która jest uporządkowanym zbiorem informacji przestrzennych i opisowych o uzbrojeniu terenu i podmiotach nim zarządzających. Zgodnie z Ustawą przez uzbrojenie terenu, rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.  Instrukcja dotycząca GESUT definiuje zakładanie, prowadzenie i udostępnianie baz geoinformacyjnych dla powiatów oraz kraju . Zawiera w swojej treści schematy aplikacyjne dla bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) zapisane w językach UML (Unified Modeling Language) oraz GML (Geography Markup Language)  języku opartym na XML (eXtensible Markup Language).

 

Uwarunkowania technologiczne

Obiektowość oraz integralność danych geometrycznych i opisowych (tabelarycznych) oznacza możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o konkretnym obiekcie mapy, który został przedstawiony graficznie na mapie. Wychodząc z poziomu informacji opisowej zapisanej w relacyjnej bazie danych czyli od danych tabelarycznych, możemy łatwo odszukać i wyświetlić odpowiedni fragment mapy przedstawiający dany obiekt. Obiektowość i integralność danych geometrycznych i opisowych są cechami systemów geoinformacyjnych, które wyróżniają je na tle innych systemów informacyjnych i stwarzają olbrzymie możliwości analityczne, które można wykorzystać w biznesie.

 

Realizacja projektu

W latach drugiej połowie lat 90-tych XX w. wiodąca spółka zajmująca się integracją informatycznych rozwiązań przestrzennych – GIS (Geographical Information System) podjęła się realizacji budowy aplikacji do budowy, aktualizacji i zarządzania zestawem wielotematycznych, wieloskalowych map numerycznych  w środowisku MicroStation, firmy Bentley wraz z informacją opisową RDBMS Oracle przechowywaną i przypisaną do elementów mapy.

Podstawowe cechy oprogramowania:

 • budowa i modyfikacja obiektu, zarówno w części graficznej jak i opisowej z zachowaniem stałego połączenia między obydwoma zestawami danych,
 • możliwość wyboru aktywnej konfiguracji oraz narzędzie do tworzenia własnych, w których była zapisana definicja wszystkich obiektów mapy numerycznej,
 • możliwość dodawania i usuwania części graficznej oraz edycji treści opisowej istniejących obiektów,
 • wyszukiwanie obiektów na mapie według wybranych kryteriów opisowych,
 • odczytywanie informacji opisowych wskazanego przez użytkownika obiektu na mapie,
 • automatyczne budowa obiektów z umiejscowieniem na podstawie pliku tekstowego z wykazem współrzędnych,
 • możliwość tworzenia własnego zestawu nakładek tematycznych, dzięki temu mogła być stosowana do różnego rodzaju opracowań tematycznych.

Założycielka ILK Solutions Małgorzata Nowak uczestniczyła we wszystkich etapach tego projektu czyli:

 • tworzenia założeń wstępnych w zespole technologów,
 • budowy specyfikacji, w tym tworzenia plików konfigurujących dla map zgodnych z instrukcją geodezyjną K-1 dla skal 1:500, 1:1000, 1:2000 oraz 1:5000 oraz dla mapy topograficznej w skali 1:10000. Każdy z plików zawierał definicję kilkuset obiektów, która opisywała niezbędne dane do implementacji w systemie. Były to cechy atrybutów graficznych takie jak kolor, warstwa, styl elementów liniowych oraz tekstu itp. Dla każdego zestawu plików konfiguracyjnych zostały także stworzone definicje znaków graficznych (tzw. celek).
 • współpracy z zespołem programistycznym na etapie budowy aplikacji oraz tworzenia dedykowanych narzędzi automatyzujących proces kreślenia obiektów skomplikowanych (np. skarpa),
 • testowania,
 • wdrożeń i szkoleń u klienta.

Produkt był używany przez spółkę do realizacji wielu projektów z zakresu budowy zasobów mapowych dla klientów oraz był także używany w wielu ośrodkach geodezyjno- kartograficznych w Polsce do  prowadzenia i aktualizacji zasobów cyfrowych i przez firmy zajmujące się wykonawstwem prac geodezyjnych.

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas