Zarządzanie informacją w ośrodku dokumentacji geodezyjnej

W drugiej połowie lat 90-tych XX w. rozpoczęły się w Polsce wdrożenia informacyjnych systemów do prowadzenia obiektowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Obecnie dysponujemy Państwowym Zasobie Geodezyjnym kompletną bazę EGIB (Ewidencja Gruntów i Budynków). Taki system geoinformacyjny, pod względem logicznym, opiera się na dwóch bazach o odmiennych cechach: graficznej i opisowej.  W celu wymiany danych między różnymi systemami został zdefiniowany w 2001 r. jednolity format przekazywania danych dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali pomiędzy różnymi podmiotami SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych). W 2013 rozporządzenie w sprawie prowadzenia bazy EGIB zostało zmienione wprowadzając w miejsce SWDE standard języka GML jako nośnika danych, który jest modelem pojęciowym.

 

Uwarunkowania technologiczne

Baza graficzna to zbiór obiektów mających reprezentację graficzną opisywaną za pomocą elementów wektorowych takich jak przebiegi granic działek ewidencyjnych, numery działek oraz obrysy budynków itp. i baza opisowa czyli zbiór danych o elementach przestrzeni opisanych przez informacje tekstowe  np. dane o właścicielach, dzierżawcach, dane o działce jak  jej powierzchni, rodzaju użytkowania  usystematyzowanych w postaci tablic i słowników powiązanych wzajemnymi relacjami.

Powstanie informacyjnych baz danych ewidencji  gruntów i budynków wykreowało potrzebę w latach 1996-1997 stworzenia systemu geoinformacyjnego do zarządzania zasobem ośrodka geodezyjnego przez wiodącą spółkę zajmującą się integracją informatycznych rozwiązań przestrzennych – GIS (Geographical Information System) . System także opierał się na bazie opisowej zapisanej w RDBMS Oracle oraz graficznej zapisanej w MicroStation firmy Bentley.

 

Uwarunkowania funkcjonalne

W systemie funkcjonowały trzy rejestry, które gromadziły dane wymagane przez obowiązujące przepisy:

 • Dziennik Zamówień,
 • Księgi Ewidencji Robót Geodezyjnych,
 • Rejestru Zasobu.

Dane w poszczególnych rejestrach były ze sobą zintegrowane, tzn. pozycje z rejestru KERG (Księga Ewidencji Robót Geodezyjnych) powiązane były z pozycjami w Dzienniku Zamówień, bezpośrednio z Dziennika Zamówień można było rozliczyć zamówienie wystawiając fakturę.

System zapewniał pełną obsługę wykonawców geodezyjnych a także obsługę klientów innych (nie wykonawców geodezyjnych) poprzez wprowadzanie zamówień bezpośrednio do Dziennika Zamówień.

W zakresie obsługi wykonawców geodezyjnych system oferował narzędzia, które umożliwiały:

 • Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych.
 • Wydawanie wytycznych oraz wydawanie materiałów do zgłoszonych robót. Zakresy robót można było zaznaczyć w trybie graficznym lub opisowym.
 • Rozliczanie robót geodezyjnych. Dziennik Zamówień był ściśle zintegrowany z modułem fakturowania, które umożliwiało fakturowanie etapami.

Moduł fakturowania  zawierał narzędzia, które umożliwiały m.in.:

 • wystawienie faktury na podstawie istniejących słowników lub też niezależnie od asortymentu słownikowego,
 • prowadzenie rejestru faktur wraz z wykonywaniem zestawień faktur przeterminowanych oraz przygotowywanie druków wezwań do zapłaty,
 • wykorzystanie gotowych cenników dotyczących usług ośrodka,
 • tworzenie i edycję istniejących słowników.

W systemie funkcjonował Rejestr Zasobu prowadzenia wybranych zbiorów tematycznych:

 • Karty mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
 • Zarysy pomiarowe,
 • Operaty zasobu geodezyjnego (przejściowego, bazowego, użytkowego , prawnego).

W Rejestrze Zasobu dostępne są narzędzia umożliwiające obsługę wypożyczeń z zasobu oraz moduł do obsługi osnów geodezyjnych. Ponadto system oferował takie funkcjonalności, jak:

 • możliwość skanowania materiałów analogowych i dołączania ich w postaci plików do wybranych dokumentów prowadzanych w zasobie,
 • możliwość prowadzenia pełnej ewidencji dotyczącej punktów osnowy geodezyjnej i wykonywania różnych analiz np. typu „pokaż wszystkie punkty osnowy w promieniu 500 m”,
 • integracja z systemem katastralnym (system ewidencji gruntów i budynków) w zakresie oznaczania obszaru robót za pośrednictwem listy działek i mapy ewidencyjnej.

Założycielka  ILK Solutions Małgorzata Urszula Nowak uczestniczyła we wszystkich etapach tego projektu czyli:

 • tworzenia założeń wstępnych,
 • budowy szczegółowej specyfikacji,
 • współpracy z zespołem programistycznym oraz klientem przy wdrożeniach pilotażowych,
 • wdrożeń i szkoleń u klienta.

Produkt używany był w wielu ośrodkach geodezyjno-kartograficznych do  prowadzenia zasobu geodezyjnego i uzyskał dobre referencje od klientów.

Obecnie zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego są regulowane przez  Ustawę Ministerstwa Cyfryzacji  z dnia 5 września 2013.

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas