Publikacje

Publikacje

ORCID

ACADEMIA

 

Koncepcja zastosowania geoinformatyki w zarządzaniu cyklem życia produktu

Małgorzata Urszula Nowak  

w recenzji

Słowa kluczowe: Zrównoważony rozwój, Fabryka Przyszłości, transformacja cyfrowa, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, geoinnowacje, ekoinnowacje.

Streszczenie: Celem artykułu jest określenie roli geoinformatyki w cyklu życia produktu w aspekcie kosztów oraz racjonalnego wykorzystania zasobów i energii. Podkreślono i omówiono cechy geomatyki, które są istotne w zarządzaniu cyklem życia produktu. Omówiono bezpieczeństwo danych oraz redukcję kosztów dzięki zastosowaniu geoinformatyki. Podkreślono rolę geoanalityki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wskazano, że proponowane rozwiązanie jest ekoinnowacją oraz geoinnowacją w zarządzaniu cyklem  życia produktu.

Pomiar korzyści wynikający z geoinnowacji na przykładzie budowy modelu obiektu

Piotr DRĄG *, Anna Maria KAMIŃSKA**, Małgorzata Urszula NOWAK***  

Malara Z., Tutaj J. (red.) Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019

*Esember Sp. z o.o. Zakładowa 11U/17, 50-231 Wrocław

** Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, 50-371 Wrocław, ul. Ignacego Łukasiewicza 5

*** ILK Solutions Plac Solny 15, 50-062 Wrocław

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści płynących z modelowania procesu produkcyjnego poprzez dane geoinformacyjne. Omówiono pojęcia geoinnowacji oraz geomodelowania biznesowego. W artykule poruszono znaczenie Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) w transformacji geo-cyfrowej. Została przedstawiona innowacyjna metoda budowy modelu obiektu z zastosowaniem geoinformatyki. Przedstawiono pomiar i szacowanie korzyści z zastosowanej geoinnowacji dla przedsiębiorstwa. W artykule przyjęto, iż w przypadku geoinnowacji oceny jej wartości dokonuje się poprzez pomiar korzyści wynikających z ich stosowania.
Słowa kluczowe: geoinnowacje, geomodelowanie biznesowe, geodanologia, transformacja geo-cyfrowa, Przemysłowy Internet Rzeczy.

Z recenzji :”W opracowaniu zaprezentowano oryginalne spojrzenie na działania innowacyjne. Geoinnowacje to nowa i wydaje się obiecująca perspektywa kreowania innowacji. Artykuł zawiera wartościowe prezentacje zastosowań opisywanych metod, które mogą inspirować do dalszych badań i praktycznych zastosowań” –  e-list z dnia 12 maja 2019.
dr Jerzy Tutaj
Katedra Infrastruktury Zarządzania
Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska

„Gratulacje” – Aneta Szablowska-Midor, Uniwersytet Jagielloński- e-list z dnia 14 maja 2019

„Gratulacje—b. rzeczowy I dobry artykuł. Teraz trzeba go wesprzeć przykładami zastosowań—konkretnych.„od ogółu do szczegółu.””-  prof. Andrew Targowski e-list z dnia 14 maja 2019

 

Rola informacji w świadomym zarządzaniu podmiotem gospodarczym

Artykuł do pobrania

Publikacja w monografii naukowej Wyzwania współczesnych finansów pod redakcją Anny Ćwiąkały-Małys, Marzeny Karpińskiej,
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, 2018.

Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli informacji w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Omówione zostały różne aspekty automatyzacji informacji. Przedstawiona została charakterystyka tzw. użytkowników końcowych technik cyfrowych uwzględniająca różnice w umiejętnościach i zachowaniach uzależnionych od przynależności do grupy wiekowej. Poruszono w artykule zagadnienia związane z kondycją systemów informatycznych i ich oceną przydatności dla podmiotu gospodarczego. W artykule omówiono kierunki rozwoju zarządzania informacją ze szczególnym uwzględnieniem danych geoinformacyjnych oraz przedstawiono rolę systemów eksperckich w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Podkreślono ważną rolę informacji o kosztach produkcji, jako elementu kontrolingu dotyczącego rentowności podmiotu gospodarczego.
Słowa kluczowe: informacja, informatyka, techniki informacyjne, geoinformacja, system ekspercki, koszty produkcji, kontroling.

 

Nowoczesne modelowanie biznesowe

Artykuł do pobrania

Publikacja w monografii naukowej  Prawno-finansowe systemy funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych pod redakcją Anny Ćwiąkały-Małys, Marzeny Karpińskiej,

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, 2018.

Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie definicji modelu biznesowego i określenia roli, jaką odgrywają wskaźniki biznesowe w modelowaniu biznesowym. Podkreślona została rola danych geoinformacyjnych w modelowaniu procesów biznesowych oraz poruszone zostały kwestie dotyczące wpływu technik cyfrowych na modelowanie biznesowe i komunikację między uczestnikami procesów. Poruszono w nim zagadnienia związane z zarządzaniem organizacjami w odniesieniu do otoczenia, w jakim funkcjonuje biznes, czyli przestrzeni ekonomiczno-społecznej i przyrodniczej. W artykule zwrócono uwagę na ważną rolę lidera w zarządzaniu oraz na planowanie strategiczne jako kluczowy składnik zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją.
Słowa kluczowe: modelowanie biznesowe, wskaźniki biznesowe, komunikacja, zarządzanie strategiczne, geoinformacja, przestrzeń czasowa, modelowanie matematyczne, modelowanie obrazowe.

Monografia jest zorientowana na zbadanie i zaprezentowanie problemów z zakresu gospodarki finansowej dotyczących różnych jednostek organizacyjnych. To oznacza szerokie, wielowątkowe podejście do zagadnienia, bo problemy finansowe mają powiązania ekonomiczne, w tym zarządcze i marketingowe, społeczne itp. Nie dziwi zatem, że niektóre rozdziały (artykuły) są z wymienionych dziedzin, dyscyplin czy subdyscyplin, lecz wskazują na związki z problemami finansowymi i prawnymi.
Z recenzji prof. dr. hab. Stefana Wrzoska

„Dobre artykuły. Dobrze, że ogólne sformułowania wspiera Pani konkretnością Pani geo-specjalizacji. Czy można ją nazwać geo-informatyka?”   prof. Andrew Targowski e-list z dnia 13 lutego 2019

Publikacja zgłoszona do konkursu Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

Tendencje klimatyczne obszaru bałtyckiego

Publikacja w monografii naukowej Klimat Dolnego Śląska pod redakcją Jerzego L.Pyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Prace Instytutu Geograficznego Wrocław, 1995. Publikacja powstała jako abstrakt z pracy magisterskiej pod tym samym tytułem, która została zgłoszona do Konkursu za najlepsze prace magisterskie 1993.

Streszczenie: Praca porusza problem zmian klimatu obszaru Morza Bałtyckiego w ostatnim stuleciu. Zanalizowano wieloletnią zmienność temperatury, ciśnienia atmosferycznego i opadów atmosferycznych. W ciągu ostatniego wieku nastąpiło na badanym obszarze ocieplenie, które jest widoczne w dużych ośrodkach miejskich.

 

 

 

Cyfryzacja – jaka ma być z niej korzyść dla przedsiębiorcy

Zanurzyć ERP w trzecim wymiarze

O rewolucji przemysłowej, danych przestrzennych i sztucznej inteligencji

Kontroling w cyklu życia produktu w ujęciu geomatycznym

Zarządzanie łańcuchem dostaw a jakość powietrza atmosferycznego

Geoinformatyka – technologia na czasy pandemii

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas