Modelowanie biznesowe

Model jest próbą przedstawienia istniejącego lub planowanego wycinka świata rzeczywistego w zapisie graficznym lub/i matematycznym. Jest budowany w różnych kontekstach:

 • biznesowym,
 • architektoniczno-budowlanym,
 • technicznym,
 • naukowym,
 • informatycznym,
 • artystycznym.

Można go też nazwać symulacją rzeczywistości. Modelowanie jest nieodłącznie związane ze względnym uproszczeniem oraz uwypukleniem krytycznych danych oraz procesów, które chcemy mierzyć. Ważny jest cel w jakim jest tworzony. Model ułatwia nam dynamiczne odzwierciedlenie stanu obecnego, wykrycie zmiany w stosunku do zaplanowanego celu i wniesienie korekty a także zaplanowanie zasadniczych zmian lub stworzenie nowego obiektu czy idei. Jeśli mamy zbudowany model,to łatwiej jest skoordynować pracę zespołową. Ponieważ każdy członek zespołu widzi swą rolę w kontekście całości modelowanego procesu.

Czytelność modelu dla grona odbiorców jest definiowana przez sposób jego opisania lub zobrazowania. Możemy mieć do czynienia z różnym opisem modelu np.:

 • Opis słowny, najmniej przejrzysty i dokładny,
 • Opis graficzny w wielo-wymiarowej w przestrzeni czasowo-geograficznej (tzw. time-space).
 • Opis matematyczny, o ile znane są wszystkie zmienne i zależności.

W celu zdefiniowania modelu stosuje się różne narzędzia, jak na przykład użycie:

 • Uniwersalnych języków modelowania np. UML i BPMN w biznesie i informatyce,
 • Map w kartografii,
 • Projektów technicznych w pracach inżynierskich typu mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego czy chemicznego, projektach budowlanych i architektonicznych itp.

Języki modelowania posiadają zestandaryzowane zestawy znaków umownych, diagramów, schematów, norm, często regulowanych prawem itd., które służą stworzeniu modelu zrozumiałego dla uczestników projektu i umożliwiają pracę zespołową, dzięki czemu możliwa jest realizacja zdefiniowanych celów.

Dla przykładu notacje BPMN (Business Process Model and Notation)  oraz UML (Unified Modeling Language)  są językami modelowania, są używane do modelowania różnorodnych systemów biznesowych, informatycznych i innych. BPMN i UML to standardy opracowane przez organizację OMG (Object Management Group). W oparciu o zestandaryzowane zestawy diagramów graficznych, słów i składni opisują procesy biznesowe, które są zrozumiałe zarówno dla biznesowych „użytkowników”, monitorujących procesy, dla analityków, a także dla programistów, odpowiedzialnych za ich techniczną implementację. Zaletą modelowania przy użyciu notacji BPMN i UML jest jego unifikacja, oraz możliwość wychwycenia nieprawidłowości w trakcie mapowania procesów, wadą jest czasochłonność i ograniczona czytelność.

Innym przykładem języka modelowania jest BIM Building Information Modeling, które przenosi modelowanie biznesowe do przestrzeni wielowymiarowej .Takie modelowanie skraca proces komunikacji między uczestnikami procesów, gdyż posiada dobrą reprezentację graficzną mocno zbliżoną do świata rzeczywistego. Przy modelowaniu biznesowym powinniśmy sięgać poza modelowanie ekonomiczne i informatyczne, które jest obecnie najpopularniejsze. Podejście interdyscyplinarne może poszerzyć możliwości analityczne w biznesie. Metody matematyczne, w tym: statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, analiza matematyczna, topologia i inne stosowane w opracowaniu danych w każdej dziedzinie nauki i gospodarki są podobne. Tym co je różni, jest charakterystyka i specyfika zagadnienia. Czasem przez analogie możemy w naszych opracowaniach wykorzystać metody z pozornie odległych tematycznie obszarów.

Business Geointelligence jest wprowadzanie danych rzeczywistych w model danych przestrzennych zintegrowanych z danymi opisowymi a następnie syntetyzowania ich w wiedzę, która może być wykorzystana do zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją. Mianem przestrzennych modeli wielopoziomowych określa się klasę modeli, których wspólną cechą jest możliwość jednoczesnego modelowania interakcji przestrzennych i wielopoziomowej struktury procesu wzbogaconych o analizę danych charakteryzujących owe procesy także w trendach czasowych, jak np. ma to miejsce w systemach GIS (Geographic Information System). Business Geointelligence (B(G)I, BGI, BI)  to  geoanalityka biznesowa lub inaczej ujmując analityka biznesowa wykorzystująca dane geoinformacyjne, które są naturalnymi danymi opisującymi rzeczywistość biznesową.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas